loader image

MAART 2023

Algemene voorwaarden

Mercury Redstone biedt via haar Website Abonnementen aan op Software waarmee haar Klanten hun eigen Crypto-rekening kunnen beheren volgens een door hen verkozen Strategie.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden (hierna ook de “Voorwaarden”) van Mercury Redstone, die van toepassing zijn op elke overeenkomst tussen Mercury Redstone en de Klant voor elk gebruik van de Website, Dashboard, Software en/of Strategie die Mercury Redstone aanbiedt. Door uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden op de Website, worden deze van kracht tussen u en Mercury Redstone. U kunt het Dashboard, Software en/of de Strategie niet gebruiken zonder deze algemene voorwaarden te accepteren.

1. Definities

 1. Abonnement: toegang tot de Software en Strategie waarvoor een periodiek terugkerende variabele vergoeding in rekening wordt gebracht.
 2. Account: het Account van de Klant bij Mercury Redstone dat na registratie op de Website namens de Klant wordt geopend.
 3. Crypto-rekening: de rekening van de Klant bij het Handelsplatform, die de Klant aan zijn/haar Account heeft gekoppeld.
 4. Dashboard: de online interface van het Account waarmee de Klant de prestaties van zijn/haar crypto-portefeuille kan bekijken en zijn/haar Abonnement kan beheren.
 5. Handelsplatform: het onafhankelijke crypto-handelsplatform waarop de Klant zijn/haar crypto-rekening aanhoudt.
 6. Klant: individuele privé-persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website, Dashboard, Software en/of Strategie. Klant wordt ook wel “u” genoemd.
 7. Mercury Redstone: Mercury Redstone BV, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 75860767. Gevestigd aan de Brouwersgracht 97, 1015 GC Amsterdam. Mercury Redstone BV wordt ook wel “wij/ons/onze” genoemd.
 8. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Mercury Redstone en de Klant waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken.
 9. Software: de Software die Mercury Redstone aanbiedt en waarmee haar Klanten hun eigen crypto-portefeuille automatisch kunnen beheren, volgens een door hen verkozen Strategie.
 10. Strategie: een beleggingsmethodologie die door Mercury Redstone via de Software wordt aangeboden.
 11. Website: de Website van Mercury Redstone, met het domein mercuryredstone.com inclusief de Nederlandse domeinextensie “.nl” en alle subdomeinen.

2. Registratie en Account

 1. Als u onze Website, Dashboard, Software en/of Strategie wilt gebruiken, ga dan naar mercuryredstone.com. Daar kunt u zich registreren en een Account aanmaken om het Dashboard, de Software en de Strategie te gebruiken.
 2. Tijdens de registratie dient u enkele persoonsgegevens in te voeren, inclusief een e-mailadres en wachtwoord. We raden u aan een uniek en sterk wachtwoord te kiezen, waarvoor u als enige verantwoordelijk bent. Lees ook onze tips voor een goede accountbeveiliging: https://mercuryredstone.com/handelsplatformen/#beveiligingstips
 3. U bent verplicht om uw inloggegevens, inclusief uw wachtwoord, strikt geheim te houden. We gaan ervan uit dat alle acties die vanuit uw Account worden ondernomen, door u of onder uw toezicht worden uitgevoerd. Mercury Redstone is niet aansprakelijk voor misbruik van uw inloggegevens.
 4. Door uw persoonlijke gegevens te registreren en in te voeren, en ons privacybeleid te accepteren, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens door ons worden opgeslagen, volgens de voorwaarden uiteengezet in onze privacyverklaring. U kunt onze privacyverklaring hier vinden: https://mercuryredstone.com/cookie-en-privacyverklaring
 5. U stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken. U stemt ermee in om de informatie in uw Account zo nodig onmiddellijk bij te werken, zodat we indien nodig contact met u kunnen opnemen.
 6. Mercury Redstone behoudt zich het recht voor om de verificatievereisten te wijzigen. We zullen dit ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan de implementatie van de wijzigingen aan onze Klanten melden. Wanneer aanvullende verificatie wettelijk vereist is, kunnen bestaande Accounts onmiddellijk worden geblokkeerd totdat de vereiste verificatie wordt verstrekt.
 7. In geval van vermoedelijke criminele activiteiten behoudt Mercury Redstone zich het recht voor om uw Account onmiddellijk te blokkeren totdat de legitimiteit is vastgesteld.
 8. U bent verantwoordelijk voor het hebben van een veilige:
  a. internetverbinding;
  b. computer, tablet, smartphone of ander apparaat dat kan worden gebruikt om via internet verbinding te maken met onze Website en/of Dashboard en dat is voorzien van up-to-date maatregelen tegen hackers, virussen, spam, enz .;
  c. Crypto-rekening waartoe alleen u toegang heeft, en waarvan de API-sleutel met succes door ons is geverifieerd;
  d. e-mailaccount waartoe alleen u toegang hebt en via welke de e-mailberichten van Mercury Redstone zonder hinder kunnen worden ontvangen.

3. Abonnement, opzegging en betaling

 1. De Klant heeft een Abonnement nodig om de Software en Strategie te gebruiken.
 2. Het Abonnement gaat in zodra de Klant de portefeuille van de Strategie op zijn/haar Crypto-rekening activeert.
 3. Het minimale beleggingsbedrag voor activatie is €2.500.
 4. Het abonnement loopt vanaf de ingangsdatum t/m de datum van beëindiging.
 5. Het Abonnement is vanuit het Dashboard dagelijks opzegbaar.
 6. Na opzegging van het Abonnement zullen de Software en Strategie per direct stoppen met functioneren. Het Account blijft echter actief en de Klant kan het Abonnement op elk gewenst moment opnieuw activeren.
 7. Het Abonnement wordt aangeboden voor abonnementskosten.
 8. De eerste veertien dagen van het abonnement zijn gratis.
 9. Na deze gratis periode zijn de jaarlijkse abonnementskosten (incl. btw):
  a. 3% voor portefeuilles tot €10.000;
  b. 2,5% voor portefeuilles van €10.000 tot €50.000;
  c. 2% voor portefeuilles van €50.000 tot €250.000;
  d. 1,5% voor portefeuilles van €250.000 tot €1.000.000;
  e. 1% voor portefeuilles van €1.000.000 tot €5.000.000;
 10. De kosten worden dagelijks (respectievelijk ~0,0082%, ~0,0069%, ~0,0055%, ~0,0041% of ~0,0027%) berekend over de actuele waarde van de belegging en aan het begin van de eerstvolgende maand automatisch afgeschreven van uw creditcard of bankrekening.
 11. De betalingstermijn voor achterstallige facturen is veertien (14) dagen.
  1. Mercury Redstone kan naar eigen goeddunken het abonnement van iedere klant beëindigen, mits hij/zij hierover tijdig in kennis is gesteld. Het Abonnement kan door Mercury Redstone bijvoorbeeld worden beëindigd wanneer (maar niet beperkt tot):
   a. de API-verbinding met de Crypto-rekening wordt verbroken;
   b. de Klant zijn/haar Crypto-rekening liquideert tot onder het minimale beleggingsbedrag;
   c. de Klant zijn/haar betalingsgegevens niet tijdens de eerste veertien gratis dagen heeft ingevoerd;
   d. de Klant een factuur heeft openstaan waarvan de betalingstermijn is verlopen;
   e. Mercury Redstone van mening is dat de Klant zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden.
  2. Klanten hebben geen recht op vordering van geleden schade of verliezen als gevolg van een abonnementsbeëindiging.
  3. De abonnementskosten zijn exclusief de transactiekosten van het Handelsplatform.
  4. De Klant verklaart, bevestigt en garandeert dat alle bedragen die de Klant aan Mercury Redstone betaalt op geen enkele manier, direct of indirect, voortkomen uit een onwettige handeling of verzuim of het product zijn van een criminele activiteit.

  4. Uitvoering van Software en Strategie

  1. De functie van de Software is de geautomatiseerde executie van de gekozen Strategie op de Crypto-rekening van de Klant.
  2. Door zich te Abonneren geeft de Klant Mercury Redstone de opdracht om de Software en Strategie uit te voeren over het totaalsaldo van het fiat geld en de crypto-assets op zijn/haar Crypto-rekening.
  3. De uitvoering van de Software en Strategie vereist dat de Klant zijn/haar Crypto-rekening koppelt aan zijn/haar Account d.m.v. het aanmaken en invoeren van een API-sleutel.
  4. De Klant begrijpt en aanvaardt dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor het juist instellen van de toegangsmogelijkheden van de API-sleutel. Zoals ook beschreven op de Website.
  5. De Klant begrijpt en aanvaardt dat bij het instellen van de toegangsmogelijkheden van de API-sleutel hij/zij Mercury Redstone nimmer toestemming dient te geven om geld en/of crypto-assets van zijn/haar Crypto-rekening af te boeken. Zoals ook beschreven op de Website.
  6. Mercury Redstone geeft u toegang tot de Software en Strategie op voorwaarde dat:
   a. de API-sleutel van uw Crypto-rekening geverifieerd en actief is;
   b. er minimaal €2.500 op uw Crypto-rekening staat;
   c. u geen achterstallige facturen voor de maandelijkse abonnementskosten heeft openstaan.
  7. Voor de uitvoering van (een deel van) de Strategie hanteert Mercury Redstone een minimum portefeuille-waarde van €500. De Strategie is daarom mogelijk niet (volledig) uitvoerbaar op portefeuilles met een waarde lager dan €500.
  8. Indien gewenst kan de Klant de Software en Strategie te allen tijde overrulen door zelf handmatig transacties uit te voeren binnen zijn/haar Crypto-rekening.
  9. De Klant begrijpt en aanvaardt dat hij/zij de uitvoering van de Software en/of Strategie niet beschouwt als de overdracht van controle over zijn/haar Crypto-rekening aan Mercury Redstone.
  10. De Klant begrijpt en aanvaardt dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor alle transacties binnen, en samenstelling van zijn/haar Crypto-rekening, de transactiekosten en de juridische en fiscale gevolgen daarvan.
  11. De Klant stemt ermee in dat een uitgevoerde transactie definitief is en niet kan worden teruggedraaid.
  12. Het Dashboard biedt de Klant de mogelijkheid om handmatig zijn/haar portefeuille te herbalanceren en/of crypto-assets te verkopen. Dit vereist de invoer van de gewenste hoeveelheid door de Klant, waarvoor uitsluitend de Klant verantwoordelijk is.
  13. De Software en/of Strategie zijn geen financieel advies en dienen alleen als een hulpmiddel te worden beschouwd. Als zodanig moet de Software en/of Strategie niet worden beschouwd als een belofte of garantie voor verwachte resultaten.
  14. De uitvoering van de Software en/of Strategie kan zowel winst als verlies tot gevolg hebben en de Klant erkent en aanvaardt dat hij/zij (een deel van) zijn/haar investering kan verliezen.
  15. De Strategie is gebaseerd op een specifieke methodologie, die met de grootste zorg en naar beste vermogen is ontwikkeld. De Strategie is uitgebreid getest. Verschillen kunnen echter optreden als gevolg van bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) het grote aantal discretionaire berekeningsvariabelen, verschillen in moment van portefeuille-herbalancering, Softwarefouten en/of menselijke fouten.
  16. De Klant begrijpt en aanvaardt dat het Handelsplatform voor ieder crypto-asset een minimum koop- en verkoopvolume hanteert waardoor orders met een volume kleiner dan dat minimum niet kunnen worden verwerkt, met als gevolg een aangepaste portefeuille-compositie.
  17. Mercury Redstone is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van of verband houdt met de uitvoering van de Software en/of Strategie, tenzij dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Mercury Redstone.
  18. Mercury Redstone werkt de inhoud van de Software en/of Strategie voortdurend bij en verbetert deze. We behouden ons daarom het recht voor om de inhoud van de aangeboden Software en/of Strategie op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan onze Klanten.

  5. Informatie, aanbiedingen en prijzen

  1. Via haar Website en/of Dashboard geeft Mercury Redstone informatie over de markt van crypto-assets en de prestaties van haar Strategie(n). Deze inhoud vormt geen financieel advies en moet daarom alleen als informatie worden beschouwd. Als zodanig mag de door Mercury Redstone verstrekte informatie niet worden beschouwd als een belofte of garantie voor verwachte resultaten van een Abonnement, de Software en/of Strategie.
  2. De inhoud op de Website en/of Dashboard is met de grootste zorg samengesteld. We streven ernaar om zo actueel en volledig mogelijke informatie te verstrekken. Ondanks de zorgvuldigheid is het mogelijk dat informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Mercury Redstone behoudt zich het recht voor om informatie te wijzigen.
  3. Mercury Redstone is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van of verband houdt met het gebruik van de informatie die beschikbaar is op de Website en/of Dashboard en/of die volgt uit de Strategie.
  4. Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend. Alle aanbiedingen zijn echter altijd onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
  5. De prijzen op de Website zijn inclusief btw.
  6. Mercury Redstone kan haar prijzen met inachtneming van een termijn van 30 dagen altijd aanpassen. Indien u zich niet kunt vinden in een prijswijziging kunt u de overeenkomst met ons meteen opzeggen.

  6. Redelijk gebruik van de Website, Dashboard, Software en/of Strategie

  1. Door de Website, Dashboard, Software en/of Strategie te gebruiken, verklaart u minstens achttien (18) jaar oud te zijn. Mocht Mercury Redstone ontdekken dat u niet ten minste achttien jaar oud was op het moment van registratie, kunnen wij uw inloggegevens onmiddellijk intrekken en uw Abonnement annuleren. U hebt geen recht op restitutie van de reeds betaalde abonnementskosten.
  2. U mag de Website, Dashboard en/of Software niet zodanig gebruiken dat u de Nederlandse wet of andere toepasselijke wet- en regelgeving overtreedt.
  3. Als voorwaarde voor het gebruik van de Website, Dashboard, Software en/of Strategie stemt u ermee in ons geen informatie, gegevens of inhoud te verstrekken die onjuist is, onnauwkeurig, onvolledig of dat in strijd is met wet- of regelgeving. Bovendien stemt u ermee in dat u niet, noch derden toestaat om:
   a. niet-openbare / beveiligde gebieden van de Website, Dashboard en/of Software te betreden;
   b. virussen, wormen, junkmail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard en voor welk doel dan ook te verzenden;
   c. de Website, Dashboard, Software en/of Strategie of enig ander gerelateerd systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen, of een beveiliging of authenticatie schenden;
   d. geautomatiseerde Software om gegevens van de Website en/of Dashboard op te nemen (“screen-scraping”) te gebruiken;
   e. kopieën van de Website, Dashboard, Software en/of Strategie te maken en te verspreiden;
   f. de Website, Dashboard, Software en/of Strategie proberen te verkopen, distribueren, kopiëren, verhuren, in sublicentie geven, uitlenen, samenvoegen, reproduceren, wijzigen, aanpassen, reverse engineer, demonteren, decompileren, overdragen, vertalen, hacken, distribueren of schaden;
   g. afgeleide werken van welke aard dan ook te maken.
  4. U mag geen Account maken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
  5. In het geval dat het Account een bedrijfsaccount betreft, mag alleen een geautoriseerde persoon het bedrijfsaccount gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot het bedrijfsaccount.
  6. Als u persoonlijke gegevens of andere gevoelige informatie van andere Klanten ontvangt, houdt u deze informatie geheim.
  7. Mercury Redstone heeft het recht om uw Account (tijdelijk of permanent) te blokkeren en u toegang tot het Dashboard, de Software en/of Strategie te ontzeggen als we vermoeden dat er misbruik is gemaakt van het Account of de Website. We kunnen uw Account ook blokkeren en u de toegang tot het Dashboard, Software en/of Strategie ontzeggen als u zich niet aan deze Voorwaarden houdt.

  7. Privacy

  1. Mercury Redstone respecteert uw privacy en voldoet aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer u onze Website en Software gebruikt, verzamelen wij bepaalde persoonlijke gegevens van u. In ons Privacybeleid kunt u lezen welke persoonlijke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. U kunt ons privacyverklaring hier vinden: https://mercuryredstone.com/cookie-en-privacyverklaring.

  8. Intellectuele eigendom

  1. Mercury Redstone is de eigenaar en/of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op en verband houden met (alle inhoud die beschikbaar wordt gesteld via) de Website, Dashboard, Software en/of Strategie, zoals – maar niet beperkt tot – patenten, patentaanvragen, handelsmerken, handelsmerktoepassingen, databaserechten, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen, knowhow, eigendomsrechten en processen (“Intellectuele eigendomsrechten”).
  2. Mercury Redstone verleent zijn Klanten een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en herroepbare licentie die bedoeld is voor eerlijk gebruik van de Website, Dashboard, Software en/of Strategie op abonnementsbasis zoals aangeboden op de Website en Dashboard. U hebt geen toegang tot de inhoud van de Website, Dashboard, Software en/of Strategie voor enig ander doel.

  9. Beschikbaarheid van de Website, Dashboard, Software en/of Strategie en de afwijzing van garanties

  1. De Website, Dashboard, Software en/of Strategie zijn beschikbaar op computers en draagbare mobiele apparaten met iOS en Android. Mercury Redstone zal redelijke inspanningen leveren om de Website, Dashboard, Software en/of Strategie te allen tijde beschikbaar te stellen. De Klant erkent echter dat de Website, Dashboard, Software en/of Strategie wordt aangeboden via internet en mobiele netwerken en dat de kwaliteit en beschikbaarheid van de Website, Dashboard, Software en/of Strategie kan worden beïnvloed door factoren die buiten de redelijke controle van Mercury Redstone liggen.
  2. Mercury Redstone aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van de Website, Dashboard, Software en/of Strategie, of enige moeilijkheid of onvermogen om inhoud te downloaden of te openen, of enige andere storing in het communicatiesysteem die kan leiden tot het niet beschikbaar zijn van de Website, Dashboard, Software en/of Strategie.
  3. Mercury Redstone is niet verantwoordelijk voor ondersteuning of onderhoud met betrekking tot de Website, Dashboard, Software en/of Strategie. Mercury Redstone kan – naar eigen goeddunken – de Website, Dashboard, Software en/of Strategie en hun functionaliteiten van tijd tot tijd bijwerken, wijzigen of aanpassen om de klantervaring te verbeteren. Mercury Redstone is niet verantwoordelijk voor eventuele downtime als gevolg van deze acties.
  4. Mercury Redstone wijst hierbij alle garanties, waaronder impliciete garanties, met betrekking tot de beschikbaarheid van de Website, Dashboard, Software en/of Strategie af voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. De Website, Dashboard, Software en/of Strategie worden aangeboden “zoals deze is” en “zoals beschikbaar” zonder enige vorm van garantie.

  10. Hulp, advies en disclaimer

  1. Er kan contact worden opgenomen met Mercury Redstone voor vragen over de Website, Dashboard, Software en/of Strategie. Mercury Redstone geeft alleen hulp en advies over het functioneren van de Website, Dashboard, Software en/of Strategie.
  2. Mercury Redstone geeft Klanten expliciet geen:
   a. advies over crypto-beleggingsstrategieën;
   b. financieel advies.
  3. Mercury Redstone kan algemene handleidingen en instructievideo’s over het functioneren van de Website, Dashboard, Software en/of Strategie op de Website uploaden.
  4. Alle handleidingen en instructies geüpload door Mercury Redstone zijn algemeen en bevatten op geen enkele manier persoonlijk en/of financieel advies. Het gebruik hiervan is uitsluitend voor rekening en risico van de Klant.

  11. Risico’s

  1. De Klant erkent en aanvaardt de bijbehorende risico’s van het gebruik, bezit, staken, opslaan en beleggen in crypto-assets en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de risico’s zoals beschreven (maar niet beperkt tot) op de disclaimerpagina van de Website. Zie ook: https://mercuryredstone.com/risicos
  2. De Klant erkent en aanvaardt de risico’s van het aanhouden van een eigen Crypto-rekening bij het Handelsplatform.
  3. De Klant erkent en aanvaardt zonder voorbehoud en ongeacht de informatie die Mercury Redstone heeft verstrekt, dat de waarde van crypto-assets aanzienlijk kan fluctueren en zij hun waarde kunnen verliezen. Het risico bestaat dat geïnvesteerde bedragen niet meer kunnen worden teruggevorderd en dat de investering geen waarde meer vertegenwoordigt.
  4. De Klant erkent en aanvaardt dat de Klant zelf verantwoordelijk is om te weten of het op zijn/haar wettelijke grondgebied is toegestaan om crypto-assets te gebruiken, bezitten en erin te beleggen. Alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien, zijn uitsluitend voor rekening en risico van de Klant.

  12. Aansprakelijkheid

  1. De aard van crypto-assets, de veranderende regelgeving omtrent crypto-assets, alsook het werken met software in een online omgeving brengt risico’s met zich mee. Te denken valt aan hacks, softwarefouten, communicatiestoringen alsook andere situaties die tot schade bij de Klant kunnen leiden. De Klant is er zich van bewust dat de hiervoor bedoelde schade, als deze al aan Mercury Redstone toerekenbaar zou zijn, niet of niet volledig door Mercury Redstone te verzekeren is, anders dan tegen zeer hoge kosten, welke kosten Mercury Redstone dan weer zou moeten doorbelasten in de door haar aan de Klant gerekende tarieven.
  2. U gaat ermee akkoord dat Mercury Redstone haar aansprakelijkheid voor schade jegens u zoveel als mogelijk op grond van de wet en jurisprudentie beperkt.
  3. Mercury Redstone is niet aansprakelijk jegens haar Klanten voor enige (directe of indirecte) schade geleden als gevolg van het gebruik van de Website, Dashboard, Software en/of Strategie of de daarop aangeboden inhoud. Mercury Redstone is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor (maar niet beperkt tot):
   a. een vervroegde, vertraagde of herhaalde executie van koop- en verkooporders;
   b. een aangepaste portefeuille-compositie;
   c. hackeraanvallen en de gevolgen daarvan, zoals maar niet beperkt tot, het gedeeltelijke of totale verlies van de crypto-assets van de Klant;
   d. stroomuitval, netwerkproblemen of hackeraanvallen die verhinderen dat onze systemen, of de systemen van derden die nodig zijn voor bedrijfsactiviteiten, worden gebruikt;
   e. opschorting van de handel op het Handelsplatform;
   f. schade als gevolg van de annulering van de bankrelatie door de bank;
   g. indirecte schade inclusief (maar niet beperkt tot): gevolgschade, gebrek aan financieel voordeel, financieel verlies, gederfde winst, verlies van gegevens en immaterieel verlies, door het gebruik van de Website, Dashboard, Software en/of Strategie;
   h. de goede werking van (hyper) links geleverd door de Website, Dashboard en/of Software;
   i. elke situatie waarin de apparatuur van de Klant, inloggegevens en/of wachtwoord wordt gestolen en een derde vervolgens de Website, Dashboard, Software en/of Strategie gebruikt zonder toestemming van de Klant;
   j. enige schade aan of wijziging van de apparatuur van de Klant, inclusief maar niet beperkt tot computerapparatuur of een handheld-apparaat als gevolg van de installatie of het gebruik van de Website, Dashboard, Software en/of Strategie.
  4. Mercury Redstone is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van (een van) de verplichtingen van Mercury Redstone onder deze Voorwaarden, wanneer een dergelijke tekortkoming te wijten is aan gebeurtenissen buiten de redelijke controle van Mercury Redstone.
  5. Mercury Redstone is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het handelen en/of nalaten van Mercury Redstone en haar werknemers alsook in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of onjuiste of ondeugdelijke nakoming van de aan haar verstrekte opdrachten en/of met haar gesloten overeenkomsten. Ongeacht de door Klant ingeroepen grondslag voor aansprakelijkheid is Mercury Redstone onder andere niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade die niet als directe schade wordt aangemerkt.
  6. Voor zover Mercury Redstone aansprakelijk is voor schade, dan is deze schade te allen tijde beperkt tot (ter keuze van Mercury Redstone): (a) maximaal het gemiddelde maandelijkse factuurbedrag van de door Mercury Redstone geleverde dienst waar de schade betrekking op heeft, of (b) het uit hoofde van een door Mercury Redstone afgesloten verzekering ter zake daadwerkelijk uitbetaalde bedrag.
  7. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
  8. De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Mercury Redstone en/of haar – al dan niet ondergeschikte – leidinggevenden.
  9. Het aanhouden van een Crypto-rekening bij het Handelsplatform brengt risico’s met zich mee. De rekening die u daar aanhoudt staat op uw eigen naam. Mercury Redstone is niet juridisch verbonden aan of aansprakelijk voor het Handelsplatform.
  10. Mercury Redstone is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van of verband houdt met de koppeling tussen de Crypto-rekening en het Account van de Klant.
  11. Hoewel Mercury Redstone de redelijkerwijs vereiste stappen neemt en algemene informatie uit beschikbare bronnen verzamelt om naar beste vermogen te borgen dat het Handelsplatform voldoende competent is, kunnen wij dergelijke competentie niet garanderen. Mercury Redstone aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (maar niet beperkt tot): liquidatie, prijsmanipulatie, verlies/diefstal van crypto-assets, bewaring, beveiliging, kosten en/of contractbreuk van het Handelsplatform.

  13. Promotieprogramma

  1. Wanneer nieuwe Klanten zich inschrijven met uw unieke promotiecode, ontvangen zowel zij als u een tegoed van €25,- op de abonnementskosten zodra ze drie maanden betalende klant bij ons zijn.
  2. Het tegoed komt voor beide partijen beschikbaar zodra de nieuwe Klant minimaal drie maanden achtereen een Abonnement heeft afgenomen.
  3. Uw ongebruikte of overgebleven tegoed komt te vervallen zodra uw Abonnement is beëindigd.
  4. Uw ongebruikte of overgebleven tegoed is niet overdraagbaar.
  5. Het tegoed is slechts van toepassing op de abonnementskosten en kan niet worden omgezet in iets anders, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) een contante betaling.

  14. Vrijwaring Mercury Redstone

  1. Klanten zullen Mercury Redstone schadeloosstellen voor en tegen alle, aansprakelijkheid, schade en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit claims van derden met betrekking tot:
   a. enig letsel of schade als gevolg van gedrag van de Klant met betrekking tot het gebruik van onze Website, Dashboard, Software en/of Strategie;
   b. schending door de Klant van deze Voorwaarden of schending van enige toepasselijke wet, regelgeving of richtlijn.

  15. Vrijwaring MarketVector Indexes GmbH

  1. De MarketVector Digital Assets 25 Index (“Index”) is het exclusieve eigendom van MarketVector Indexes GmbH (“MarketVector”) en is in licentie gegeven voor gebruik door Mercury Redstone (“Licentiehouder”). MarketVector heeft een contract gesloten met CryptoCompare Data Limited om de Index te onderhouden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Index correct wordt berekend. Ongeacht haar verplichtingen jegens MarketVector, heeft CryptoCompare Data Limited geen verplichting om derden op fouten in de Index te wijzen. In het bijzonder is MarketVector niet verantwoordelijk voor de Licentiehouder en/of voor de rechtmatigheid of geschiktheid van Licentiehouder en/of voor de producten en/of diensten van Licentiehouder. Aanbiedingen van Licentiehouder, al dan niet gebaseerd op de Index worden niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door MarketVector en haar gelieerde ondernemingen, en MarketVector en haar gelieerde ondernemingen doen geen uitspraken over de wenselijkheid om te investeren in Licentiehouder en/of de producten en/of diensten van Licentiehouder. MARKETVECTOR EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN GEVEN GEEN GARANTIES EN DRAGEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT Licentiehouder.

  16. Beëindiging van diensten

  1. Mercury Redstone kan haar diensten zonder opgave van redenen op elk moment beëindigen. Mercury Redstone zal de Klant voor zover mogelijk veertien (14) dagen voorafgaand aan de beëindiging informeren.
  2. De Klant heeft geen recht op restitutie voor de resterende abonnementskosten na beëindiging.
  3. Mercury Redstone is niet aansprakelijk jegens de Klant voor enige (directe of indirecte) schade geleden als gevolg van een beëindiging van haar diensten.

  17. Diversen

  1. Mercury Redstone behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Wanneer we materiele wijzigen doorvoeren in deze voorwaarden, stellen we onze Klanten hiervan op de hoogte via e-mail (als de Klant ons zijn e-mailadres heeft verstrekt) en plaatsen we een kennisgeving op onze Website samen met de bijgewerkte voorwaarden. Door de Website te blijven gebruiken, erkent u de meest recente versie van deze voorwaarden.
  2. Als we (delen van) deze Voorwaarden niet afdwingen, kan dit niet worden opgevat als toestemming of afstand van het recht om ze op een later tijdstip of bij een andere Klant af te dwingen.
  3. De Klant kan de rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden niet aan derden overdragen.

  18. Geldigheid of afdwingbaarheid

  1. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige clausule van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere clausule van deze Voorwaarden. Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare clausule zal worden vervangen of worden geacht te zijn vervangen door een clausule die als geldig en afdwingbaar wordt beschouwd en welke interpretatie zo dicht mogelijk bij de bedoeling van de ongeldige clausule ligt.

  19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.
  2. Tenzij dwingend recht anders dwingt, worden alle geschillen die resulteren uit, of voortvloeien als gevolg van, deze Voorwaarden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland, tenzij het geschil op minnelijke wijze kan worden beslecht.
  3. Als een clausule in deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de Voorwaarden als geheel. Partijen zullen in dat geval een of meer vervangingsclausules vaststellen die zoveel mogelijk op het origineel lijken.

  20. Klachten, opmerkingen en suggesties

  1. Mercury Redstone streeft ernaar u een optimale service te bieden. Als u een klacht, opmerking of suggestie heeft, kunt u contact met ons opnemen via contact@mercuryredstone.com. Vermeld daarbij uw contactgegevens en een duidelijke beschrijving en reden voor uw klacht. Klachten worden meestal binnen zeven (7) werkdagen behandeld.