loader image

Cookie- en privacyverklaring

Mercury Redstone B.V. (hierna: “Mercury Redstone”) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze cookie- en privacyverklaring gaan we in op het gebruik van cookies en hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en deze beschermen.

Dit beleid is van toepassing op alle personen die onze websites bezoeken en van wie Mercury Redstone persoonsgegevens verwerkt, zoals klanten, prospects, personen die zich op nieuwsbrieven of evenementen hebben geabonneerd, en personen die voor een baan bij Mercury Redstone hebben gesolliciteerd.

I. Cookieverklaring

II. Privacyverklaring

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens die we verwerken, kunnen zijn:

 • Basisinformatie, zoals uw voor- en achternaam, voorvoegsel, titel;
 • Contactgegevens, zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt om onze klant te worden, zoals uw nationaliteit, geboortedatum, geboorteland, woonadres, bankrekeningnummer;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt met het oog op het bijwonen van evenementen of vergaderingen, zoals toegang en dieetwensen;
  Persoonsgegevens die u ons kunt verstrekken met het oog op een sollicitatie, zoals uw volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en andere persoonsgegevens die in uw aanvraag zijn vermeld;
 • Alle andere persoonsgegevens met betrekking tot u, die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen op basis van onderstaande gronden:

We verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. U kunt bijvoorbeeld gegevens verstrekken wanneer u een overeenkomst met ons aangaat, door uw gegevens in te voeren op onze website (www.mercuryredstone.com), door ons uw visitekaartje te geven of door te solliciteren. We kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen uit andere bronnen, zoals van lokale adviseurs, tegenpartijen, het handelsregister, het kadaster of door gebruik te maken van openbaar beschikbare bronnen. Als u slechts een bezoeker van onze website bent, verzamelen wij geen persoonsgegevens.

1.1 Doeleinden en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Mercury Redstone kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om u als klant te identificeren en te accepteren;
 • Om onze diensten te verlenen;
 • Om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen;
 • Voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, zoals nieuwsupdates, uitnodigingen voor onze evenementen en andere marketingcommunicatie die voor u interessant kan zijn;
 • Om uw sollicitatie of abonnement op een van onze wervingsdiensten en evenementen te behandelen.

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van een contract;
 • Naleving van een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

1.2 Delen van persoonsgegevens
In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens ook delen met derden. Dit kan voorkomen, maar is niet beperkt tot:

 • Derden die relevant zijn voor de diensten die we leveren, zoals partners, softwareleveranciers en/of juridische of compliance-adviseurs.
 • Derden waarmee we samenwerken, zoals regelgevende of toezichthoudende autoriteiten, belastingdienst, overheidsinstellingen en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid, zoals IT-providers, communicatiedienstverleners of andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

We zullen uw persoonsgegevens alleen met deze derde partijen delen voor de doeleinden en op de wettelijke gronden die in dit beleid worden vermeld.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens overdragen, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Mercury Redstone is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt als gegevensverwerker van Mercury Redstone, zal Mercury Redstone met een dergelijke partij een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de AVG.

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zorgt Mercury Redstone ervoor dat de gegevensoverdracht in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

1.3 Hoelang bewaren we uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de AVG en worden verwerkt tot het moment dat u Mercury Redstone informeert dat u geen digitale mededelingen meer wenst te ontvangen en/of Mercury Redstone u geen nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale berichten stuurt.

Uw persoonsgegevens worden gewist als:

 • het erop lijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • de toestemming op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt en/of opgeslagen door u is ingetrokken;
 • de voornoemde rechtsgronden waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt vervallen omdat bijvoorbeeld uw bedrijf ophoudt te bestaan of u gedurende 5 jaar geen contact heeft gehad met Mercury Redstone (ondanks eventuele wettelijke verplichtingen).

2. Uw rechten

Onderaan elke digitale mailing die u van ons ontvangt, kunt u uw mailingvoorkeuren altijd wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘abonneren’. Daarom kunt u uw toestemming altijd intrekken.

Daarnaast heeft u het recht om Mercury Redstone te verzoeken om u in staat te stellen uw persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren, toevoegingen aan te brengen, te wissen of te verbergen, en/of te beperken, en/of om uw persoonsgegevens aan te leveren in een gestructureerd en gestandaardiseerd formaat.

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. U kunt elk verzoek in dat verband richten aan Mercury Redstone B.V., Brouwersgracht 97-2, 1015GC Amsterdam, of per e-mail aan contact@mercuryredstone.com. Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

3. Beveiliging van uw gegevens

We willen dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk blijven en streven daarom naar een veilige gegevensoverdracht tussen uw computer en onze servers. Mercury Redstone heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen in overeenstemming met de AVG om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

4. Wijzigingen

Mercury Redstone kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. Op onze website kunt u altijd de nieuwste versie van dit beleid bekijken. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te controleren en in ieder geval wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt.

5. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur dan een verzoek hierover naar Mercury Redstone B.V., Brouwersgracht 97-2, 1015GC Amsterdam, of per e-mail naar contact@mercuryredstone.com.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u een klacht over misbruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).