loader image

DISCLAIMER

Risico’s van crypto-beleggen

Hoewel gespreid indexbeleggen een goede manier is voor het beperken van risico, zijn crypto-assets als beleggingcategorie uitermate risicovol. Wij zijn daar graag open en transparant over. Voordat u begint met beleggen is het belangrijk dat u zich bewust bent van de risicofactoren.

Beleggen in crypto-assets brengt vanwege de aanzienlijke marktfluctuaties en hoge onvoorspelbaarheid significante risico’s met zich mee en moet worden beschouwd als zeer risicovol. Beleggen in crypto-assets is daarom alleen geschikt voor beleggers die zich een dergelijk hoog risico kunnen veroorloven. Het is niet raadzaam om geld te beleggen dat u op korte termijn nodig zou kunnen hebben. Voorts adviseren wij u om slechts een klein deel van uw beleggingsportefeuille aan deze nieuwe beleggingscategorie te alloceren.

Mercury Redstone beschouwt de hieronder vermelde risicofactoren als relevant voor elke belegger. De voornaamste risicofactoren die de waarde van en het rendement op crypto-assets in meerdere of mindere mate nadelig kunnen beïnvloeden worden in willekeurige volgorde besproken.

Mercury Redstone is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van of verband houdt met deze en andere risicofactoren, tenzij dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Mercury Redstone.

Risiciofactoren

Leeg

Rendement- en prestatierisico

De strategieën van Mercury Redstone bieden geen garantie op positieve opbrengsten of gegarandeerd rendement. De waarde van crypto-assets en de daarvan afgeleide beleggingsinkomsten kunnen zowel stijgen als dalen. Beleggers kunnen aanzienlijke verliezen lijden en (een deel van) hun inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Zie onze algemene voorwaarden voor meer informatie.

Tegenpartijrisico

Het aanhouden en eventueel staken van crypto-assets bij een crypto-handelsplatform brengt risico’s met zich mee. Deze omvatten o.a. beveiligingsrisico’s, risico op contractbreuk en risico op verlies of diefstal van crypto-assets. Het handelsplatform is een onafhankelijke partij. De rekening die u daar aanhoudt staat op uw eigen naam.

Mercury Redstone is niet juridisch verbonden aan of aansprakelijk voor het handelsplatform waar u een crypto-rekening aanhoudt.

Lees hier meer over de beveiliging.

Risico op verlies of diefstal

De aard van crypto-assets, crypto-handelsplatformen alsook het werken met software in een online omgeving brengt risico’s met zich mee. Te denken valt aan verlies of diefstal als gevolg van hacks, softwarefouten, communicatiestoringen alsook andere situaties die tot schade kunnen leiden.

Wij raden u aan om uw crypto-rekening goed te beveiligen met een sterk en uniek wachtwoord en dubbele authenticatie.

Lees ook onze tips voor een goede digitale accountbeveiliging.

Volatiliteitsrisico

Beleggers dienen te beseffen dat de koersen van crypto-assets extreem volatiel zijn en gedurende korte periodes zowel drastisch kunnen stijgen als dalen.

Marktrisico

Marktrisico is het risico dat een belegging in waarde daalt, niet als gevolg van specifieke omstandigheden met betrekking tot die belegging, maar vanwege bewegingen van de markt waarin de belegging wordt gedaan. Een positief marktsentiment kan leiden tot een prijsstijging, terwijl een negatief sentiment tot een daling kan leiden. Dit sentiment kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals het consumentenvertrouwen, de economie, de politiek, het monetaire beleid, enz.

Juridisch risico

De regelgeving met betrekking tot crypto-assets is nieuw en daarom zeer beperkt.

De diensten van Mercury Redstone staan niet onder toezicht van De Nederlandse Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De voornaamste reden hiervoor is dat zowel de opslag als de koop en verkoop van uw crypto-assets plaatsvindt op het handelsplatform waar u uw crypto-rekening aanhoudt. Mercury Redstone kan afgezien van het invoeren van koop- en verkooporders niet beschikken over de crypto-assets of het geld op uw crypto-rekening.

De regelgeving omtrent crypto-assets is echter onderhevig aan veranderingen waardoor er in de toekomst mogelijk toezichtrechtelijke vereisten kunnen gaan gelden met juridische consequenties voor de diensten van Mercury Redstone.

Liquiditeitsrisico

Hoewel alle crypto-assets uit onze portefeuille moeten voldoen aan een liquiditeits-criterium kunnen er omstandigheden zijn waarin er geen koers kan worden genoteerd en een crypto-asset niet verhandeld kan worden. Het is ook mogelijk dat crypto-assets vanwege uitzonderlijke omstandigheden, zoals een marktverstoring of stroomuitval, niet tijdig tegen een redelijke prijs geliquideerd kunnen worden.

Systeemrisico

Wereldevenementen of activiteiten van één of meerdere grote partijen in een markt kunnen leiden tot verstoring van de normale werking van die gehele markt. Dit kan aanleiding geven tot aanzienlijke verliezen als gevolg van liquiditeits- en/of tegenpartijrisico’s die een dergelijke verstoring met zich mee kan brengen.

Risico op prijsmanipulatie

In vergelijking met andere beleggingscategorieën is de totale marktwaarde van crypto-assets nog relatief klein. Crypto-assets kunnen daarom onderhevig zijn aan speculatieve prijsmanipulaties door een grote investeerder of groep investeerders.

Technologisch risico

Crypto-assets maken gebruik van blockchain-technologie die gebaseerd is op cryptografische codering. Omdat het echter een relatief nieuwe technologie betreft, bestaat het risico dat één of meer blockchains defect zijn. Een defecte blockchain kan leiden tot storingen en/of beveiligingslekken, met als gevolg het verlies – of het verlies van waarde – van crypto-assets die gebruik maken van de betreffende blockchain.

Operationele risico’s

Mercury Redstone is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de processen, procedures en controles binnen haar organisatie. Mercury Redstone is net als elke andere onderneming hiervoor afhankelijk van mensen en systemen die feilbaar zijn. De operationele risico’s omvatten onvoorziene gebeurtenissen, IT-risico’s, frauderisico’s, proces- en administratierisico’s en personeelsrisico’s.

Risico op een aangepaste portefeuille-compositie

Ieder crypto-handelsplatform hanteert per crypto-asset een minimum koop- en verkoopvolume. Dit kan ertoe leiden dat tijdens het maandelijkse herbalanceren en/of reviseren van relatief kleine portefeuilles de orders met een volume lager dan dat minimum niet kunnen worden verwerkt, met als gevolg een aangepaste portefeuille-compositie.

Risico op beëindiging van uw abonnement

Mercury Redstone kan naar eigen goeddunken het abonnement van iedere klant beëindigen, mits hij/zij hierover tijdig in kennis is gesteld. Klanten hebben geen recht op vordering van geleden schade of verliezen als gevolg van een dergelijke abonnementsbeëindiging.